ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล)

SKU: 02_29_20140308_PH07_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เอกสารแบบร่างของการก่อสร้างบ้านของนายประดิษฐ์ พลสันติกุล มาตราส่วน 1:100 ที่ว่าจ้างนายเผชิญ บุญมี เป็นผู้ออกแบบ ใช้เป็นเรือนหอในการสมรสกับนางสาวเครือพันธ์ กัปกัลป์ เอกสารแบบร่างของการก่อสร้างบ้านของนายประดิษฐ์ พลสันติกุล มาตราส่วน 1:100 ที่ว่าจ้างนายเผชิญ บุญมี เป็นผู้ออกแบบ ใช้เป็นเรือนหอในการสมรสกับนางสาวเครือพันธ์ กัปกัลป์ เอกสารแบบร่างของการก่อสร้างบ้านของนายประดิษฐ์ พลสันติกุล มาตราส่วน 1:100 ที่ว่าจ้างนายเผชิญ บุญมี เป็นผู้ออกแบบ ใช้เป็นเรือนหอในการสมรสกับนางสาวเครือพันธ์ กัปกัลป์ เอกสารแบบร่างของการก่อสร้างบ้านของนายประดิษฐ์ พลสันติกุล มาตราส่วน 1:100 ที่ว่าจ้างนายเผชิญ บุญมี เป็นผู้ออกแบบ ใช้เป็นเรือนหอในการสมรสกับนางสาวเครือพันธ์ กัปกัลป์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย โดยได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล
IMAGE CODE:
02_29_20140308_PH07_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8” x 10”
DIGITAL SIZE:
6270*9359 Pixels