วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

“หอภาพถ่ายล้านนาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทางภาพถ่าย Chiang Mai House of Photography : Centre for Photographic Studies”

 

พันธกิจ

       1. อนุรักษ์ภาพถ่ายโบราณ และภาพจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา นำไปสู่การพัฒนาค้นคว้า สร้างสรรค์ และสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษา งานวิจัยสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่าย

       2. ให้บริการพื้นที่จัดแสดงงาน และบริการวิชาการภาพถ่ายด้านต่างๆ

       3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่าย ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

       4. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพถ่าย และที่เกี่ยวข้องของไทย สู่ระดับสากล

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และการอนุรักษ์ภาพถ่ายโบราณในล้านนาอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล

       2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางการถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์ภาพถ่าย ผ่านภาพถ่ายโบราณและจิตรกรรมฝาผนังล้านนา

       3. เพื่อเป็นที่จัดแสดง และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ทางการถ่ายภาพ ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

       4. เพื่อส่งเสริมการต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย การวิจัยใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายภาพ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

       5. เพื่อแสดงถึงศักยภาพขององค์กร ที่มีพร้อม ความหลากหลายทางวิชาการ

       6. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพถ่ายของไทยสู่ระดับสากล