เกี่ยวกับเรา

หอภาพถ่ายล้านนา 

หอภาพถ่ายล้านนา ภายใต้กำกับของมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

             จัดตั้งขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริม และบริการวิชาการโดยไม่แสวงหาราย เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงาน งานวิจัย ผ่านภาพถ่ายโบราณ และจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา (ภาคเหนือตอนบน) อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆเป็นประการสำคัญ นอกจากนี้ยังบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพื่อให้เกิดระบบที่เป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ควบคู่กับการบริการสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ นิทรรศการภาพถ่ายหมุนเวียน การอบรม สัมมนา เสวนา บรรยาย และการฝึกทักษะวิชาทางการถ่ายภาพแก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              (1) เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล อ้างอิงภาพถ่ายโบราณ ภาพประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของล้านนา อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ แหล่ง อ้างอิงทางประวัติศาสตร์ภาพถ่าย สร้างสรรค์  แก่ผู้สนใจ และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดทางการศึกษางานวิชาการได้อย่างภาคภูมิ

              (2) เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัย และบริการวิชาการ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการถ่ายภาพ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่าย การวิจัยใหม่ๆที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายภาพ ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

              (3) เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงงาน และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ทั้งภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภาพถ่ายร่วมสมัย บนพื้นที่ของการส่งเสริมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด

              (4) เพื่อบริการวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านภาพถ่าย ทั้งภาพถ่ายโบราณ ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังล้านนา และงานวิจัยภาพถ่าย ให้มีความสมัยใหม่ มีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล อันเป็นต้นทุนที่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างยั่งยืน

 

 

               อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ตั้งอยู่บนพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอภาพถ่ายล้านนาและสำนักงานมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ตามทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการขอใช้พื้นที่อาคารสำนักงาน (MOU) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานให้สามารถรองรับภาระงานในมิติต่างๆออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

              1. ศูนย์อนุรักษ์และค้นคว้า : เป็นศูนย์กลางสำหรับดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย เป็นพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล แหล่งสืบค้นข้อมูลอ้างอิง สำหรับนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลศึกษาค้นคว้าภาพถ่าย เพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะภาพถ่าย

              2. ส่วนจัดเเสดงนิทรรศการหมุนเวียน : จัดสรรพื้นที่ห้องโถงชั้น 2 อาคารหอภาพถ่ายล้านนา สำหรับเผยแพร่ความรู้และผลงานเชิงวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยนิทรรศการภาพถ่ายทั้งแบบดั่งเดิมและผลงานศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย ที่ผ่านการคัดเลือกโดยดุลพินิจของภัณฑารักษ์ประจำหอภาพถ่ายล้านนา

              3. ส่วนจัดอบรม เสวนา สัมมนา บรรยาย และกิจกรรม : จัดสรรพื้นที่อเนกประสงค์ชั้น 1 สำหรับจัดอบรม เสวนา สัมมนา บรรยาย และกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถรองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้จำนวน 40 – 60 ท่าน