ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายวิหารวัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงตุง วัดพระแก้วสันนิษฐานว่าเป็นวัดคู่กันกับวัดหลวงหัวข่วงหรืออาจเป็นวัดเดียวกันมาก่อน สองวัดนี้ตั้งอยู่วังหน้าของบริเวณพระราชวังเดิม ปัจจุบันได้แยกโดยถนนสองสาย วัดทั้งสองนี้ ได้สร้างขึ้นในสมัยเจ้าฟ้าเจ็ดพันตูใน พ.ศ.1893
ต่อมาเจ้าก้อนแก้วอินแถลงได้จัดสร้างขึ้นใหม่ ในวิหารมีพระพุทธรูป หลายองค์ มีพระแก้วมรกต ซึ่งวิหารประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วยกระจกสีและลายฉลุไม้ ได้รับอิทธิพลสกุลช่างมัณฑะเลย์ แบบเตงเบงกาว ด้านหลังวิหารมีพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่เป็นสถูปเจดีย์อาคารเรือนธาตุ ได้รับอิทธิพลศิลปะสมัยพุกามตอนปลายรูปแบบผสมกับศิลปะสมัยมัณฑเลย์ ฐานกลมซ้อนเป็นชั้นๆองค์ระฆังครึ่งวงกลมปล้องไฉนเป็นทรงพีระมิดปลียอดทาสีเหลืองอร่ามสวยงามมาก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_575_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
8.5 x 14 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading