ภาพถ่ายชุดเมืองแพร่ (บ้านคุณโกมล พานิชพันธ์) อำเภอลอง จังหวัดแพร่

SKU: 02_27_20140529_PH07_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หญิงชาวต่างชาติ ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นครูสอนหนังสือของคริสเตียน ขณะนั่งอยู่ในศาลาท่าน้ำวัดเชตวัน ริมแม่น้ำยม อำลอง จังหวัดแพร่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
29/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การเข้ามาของมิชชันนารีในล้านนา ด้วยมูลเหตุที่เจ้านายในล้านนาได้ทรงอนุญาตให้มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาเพราะด้วยหวังว่ากิจกรรมของมิชชันนารีซึ่งเน้นเรื่อง “การสอนศาสนา การจัดตั้งโรงเรียน
และรักษาคนเจ็บป่วย” จะสร้าง ความก้าวหน้าในดินแดนของล้านนาบ้างเช่นกัน
COVERAGE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
โกมล พานิชพันธ์
IMAGE CODE:
02_27_20140529_PH07_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2440-2444
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
COVERAGE:
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
View map
ORIGINAL SIZE:
5”x 7”
DIGITAL SIZE:
7915×6284