วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศใต้ ช่องที่ 4 (บริเวณแถวบนซ้ายสุดของฝาผนังฝั่งทิศใต้) เขียนเรื่องราวในชกเรื่อง “รัตนะเเสงเมือง” ในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมืองหลงในถ้ำ ร้อนถึงพระอินทร์ จึงเนรมิตกายเป็นพราหมณ์มาชี้ทางออกให้แก่เจ้ารัตนะแสงเมือง ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ด้วยกันหลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านบนซ้าย  อ่านได้ความว่า “พญาอินทร์” แปลได้ว่า “พระอินทร์” ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านซ้าย (เหนือระหว่างภาพเขียนพระอินทร์ที่แปลงมาเป็นพราหมณ์) อ่านได้ความว่า “พญาอินทร์ลงมานิรเม็ตเป๋น พราหมณะผ้าขาว เอาเครื่องติ๊บมาหื้อเจ้าแสง” แปลได้ว่า “พระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์นําของวิเศษมาให้เจ้าแสงเมือง”ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านขวา อ่านได้ความว่า “อินต๊ะสักกะพราหมณ์บอกตางหื้อเจ้าแสงเมืองแล” แปลได้ความว่า “พระอินทร์ที่แปลงกายมาเป็นพราหมณ์บอกทางออกจากถ้ำให้เจ้าแสงเมือง”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels