ภาพถ่ายชุด ความอนุเคราะห์โดยอาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์

SKU: 02_29_20170606_PH02_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจดีย์วัดเจ็ดยอดองค์เจดีย์ก่อด้วยศิลาแลง หันหน้าทางทิศตะวันออก ชั้นบนขององค์พระเจดีย์เจ็ดยอด ประกอบด้วยเจดีย์เจ็ดองค์ แม้ไม่ปรากฏปีศักราชหรือสร้างในสมัยใดอย่าง ชัดเจน แต่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า น่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชที่ หมายถึงปฐมโพธิบัลลังก์ ผนังภายนอกฉาบปูนและตกแต่ง ด้วยรูปเทวดาปูนปั้นซึ่งพบทั้งในลักษณะ นั่งขัดสมาธิเพชรและยืนถือดอกบัว ประดับเทวดาช่องละ 1 องค์ และคาดว่ามี เทวดาทั้ง หมด 70 องค์ ท่านั่ง 26 องค์ และท่ายืน 44 องค์ งานปูนปั้นตกแต่งเจดีย์วัดเจ็ดยอดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลายเทวดา บนผนังด้านนอกองค์เจดีย์ เจ็ดยอดแบ่งเป็นสองชั้น สวมเครื่องศิราภรณ์ทรง เทริด มีทั้งแบบทรงสูงและทรงเตี้ย สังเกตบนยอดศิรา ภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปในแต่ละองค์ จึงกล่าวได้ว่างานปูนปั้นรูปเทวดามีการ ผสมผสานศิลปะหลายรูปแบบทั้งจากสุโขทัย พม่า และ จีน จึงกล่าวได้ว่างานปูนปั้นรูปเทวดามีการ ผสมผสานศิลปะหลายรูปแบบทั้งจากสุโขทัย พม่า และ จีน ส่วนลายพันธุ์พฤกษา มักจะพบเป็นลายดอกไม้ที่ เป็นกลุ่มหรือลายแบบช่อดอกไม้ ตลอดจนลายอื่นๆ เช่น ลายประจำยามก้ามปู ลายเปลวไข่มุก และลายเมฆไหล หรือลายฮ่อ ที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะจากเครื่องถ้วยจีนใน สมัยราชวงศ์หยวนและหมิง นอกจากนี้พระเจดีย์หรือพระธาตุวัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอดยังเป็นพระธาตุประจำปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
06/06/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
วัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธาราม เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีเจดีย์รูปทรงแปลกที่สุดคือมียอดตั้งแต่บนเรือนธาตุสี่เหลี่ยมถึงเจ็ดยอด เหมือนมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย จัดเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยสร้างราวปี พ.ศ. ๑๙๙๙ พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ลำดับที่ ๑๑ ของอาณาจักรล้านนาไทย โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคต เป็นนายช่างทำการก่อสร้างอารามขึ้น แล้วโปรดให้ปลูกต้นมหาโพธิ์ในวัด จึงปรากฎชื่อว่า “วัดโพธาราม”เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระโพธิรังษีมหาเถระ รจนาคัมภีร์จามเทวีวงศ์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_29_20170606_PH02_01
SUBJECT AGE:
ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 26
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE:
15137*14927 Pixels