ภาพถ่ายชุดเมืองแพร่ (บ้านคุณโกมล พานิชพันธ์) อำเภอลอง จังหวัดแพร่

SKU: 02_27_20140529_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายคนนั่งคือเจ้าบัวไหล เทพวงศ์ ชายาเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย) เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่ โดยมีธิดายืนด้านข้างคือเจ้าเวียงชื่น เทพวงศ์ และมีหญิงชาวต่างชาติที่น่าจะเป็นครูจากโรงเรียนคริสเตียนพร้อมบุตรสาวยืนอยู่ข้างซ้ายมือของภาพถ่าย การแต่งกายของเจ้าบัวไหลและธิดา เป็นการแต่งกายแบบหญิงดั่งเดิมของล้านนาคือใส่เสื้อแขนยาวห่มสไบหรือที่เรียกในภาษาล้านนาว่าห่มแบบบสวายเฉียงนุ่งผ้าซิ่น โดยที่เจ้าบัวไหลนุ่งผ้าซิ่นต๋า สวนเจ้าเวียงชื่นนุ่งผ้าซิ่นตีนจก ภาพนี้ถ่ายที่คุ้มหลวงเมืองแพร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
29/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
แม่เจ้าบัวไหล ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2390 ที่เมืองน่าน เป็นราชธิดาใน พระยาไชยสงครามพะเยา กับ เจ้านางอิ่นเจ้าบัวไหล นั้นได้รับการสถาปนาให้ดูแลเมืองแพร่เป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่เจ้าพิริยเทพวงษ์จะเสด็จกลับจากราชการที่กรุงเทพมหานคร ชาวเมืองแพร่จึงเรียกขาน เจ้าบัวไหลว่า “แม่เจ้าหลวง” และต่อมาได้รับการเสกสมรสและแต่งตั้งให้เป็นชายาของเจ้าผู้ครองนครแพร่ เจ้าบัวไหลในตอนเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเจ้านายตามขนบธรรมเนียมล้านนามาอย่างดี มีฝีมือในการเย็บปักผ้าและงานปักเย็บทุกชนิด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า แม่เจ้าบัวไหลได้ปักผ้าม่านและหมอนขวาน ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ถวาย เป็นที่โปรดปรานแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมาก ถึงกับได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้จัดห้องเฉพาะ แล้วพระราชทานให้ชื่อว่า “ห้องบัวไหล” นับเป็นเกียรติประวัติ อันสูงยิ่ง เพื่อแสดงถึงเจ้านายสตรีทางเหนือเป็นผู้มีฝีมือในงานศิลปะปักเย็บอย่างยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2445 ก็เกิดการจลาจลเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ เจ้าพิริยเทพวงษ์ต้องหลบภัยไปอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว และไม่ได้กลับมาอีกเลย จน กระทั่งถึงแก่พิราลัยที่นั่น ส่วนแม่เจ้าบัวไหลพร้อมด้วยบุตรหลานได้อพยพไปอยู่กรุงเทพฯ ตามพระบรมราชโองการ ภายใต้การควบคุมดูแลของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ (พระยศขณะนั้น) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นเวลา 4-5 ปี จึงได้รับ พระบรมราชานุญาตให้กลับคืนบ้านเมืองได้ โดยในบั้นปลายของชีวิต แม่เจ้าบัวไหลได้ไปพำนักกับบุตรสาวคนเล็กและบุตรเขย ที่จวนข้าหลวงประจำจังหวัดเชียงราย และได้ถึงแก่อนิจกรรมที่นั่น เมื่อ พ.ศ. 2475 รวมอายุได้ 85 ปี
COVERAGE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
โกมล พานิชพันธ์
IMAGE CODE:
02_27_20140529_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2440-2444
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณโกมล พานิชพันธ์ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
COVERAGE:
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
View map
ORIGINAL SIZE:
5”x 7”
DIGITAL SIZE:
7915×6284

Loading