ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอปัว)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายยศ ช่างเหล็ก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านดอนชัย อ.ปัว จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอปัว
IMAGE CODE:
02_29_20140504_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2506
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
สายพิณ ยั่งยืน
COVERAGE:
บ้านดอนชัย อ.ปัว จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
2625*4208 Pixels