Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ MUSEUM THAILAND AWARDS 2020 ภายใต้แนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง “พิพิธภัณฑ์” กับ “ชุมชน” ในปีนี้หอภาพถ่ายล้านนา ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์และสืบสานภาพถ่ายในลักษณะจดหมายเหตุดีเด่น (Digital Media Archive) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ C ASEAN อาคาร CW Tower รัชดา กรุงเทพฯ