พิธีเปิด “นิทรรศการภาพถ่าย Spirit of Floral Exhibitions”

ประธานเปิดนิทรรศการ : นายวิรุฬ พรรณเทวี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

พิธีเปิดนิทรรศการ : 7 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา : 10.00 น.