โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ระดับมัธยมปลาย”

กิจกรรมอบรมโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ประจำปี 2562” น้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา พร้อมทั้งร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ผ่านการถ่ายภาพวัดและสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรอบตัว

วันที่จัดแสดง
30-31 มีนาคม 2562

เวลาจัดแสดง

 08.30  – 16.30 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Loading