แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

Place : หอภาพถ่ายล้านนา

Event Date : วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น.

แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ได้จัดการอบรมเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการอบรมและการลงพื้นที่จัดทำเป็นสื่อสำหรับการนำเสนอและสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์จริงในอนาคต เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่สำคัญของเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน