นิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา “Thesis Exhibition DEV 2019”

ภายใต้ผลงานภาพถ่ายที่สวยงาม เราไม่สามารถสร้างสรรค์มันขึ้นเพียงเวลาไม่กี่อึดใจได้ บางผลงานใช้เวลาเป็นปี ห้าปี สิบปี หรืออาจกินเวลาไปทั้งชีวิต ไม่เพียงแค่ความสวยงามที่เกิดขึ้นจากผลงานเท่านั้น เรายังคงชื่นชมในความงามของกระบวนการพัฒนา (Development) และเวลาทั้งหลายที่เสียไปให้กับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เพราะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ ต่างเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเช่นกัน

นิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ Dev จึงเป็นเหมือนกระบวนการสุดท้าย ในการสร้างสรรค์ผลงาน นั่นก็คือการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณชน หากไร้ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ สำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายแล้วก็จะถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ ผลงานภาพถ่ายที่ถูกจัดแสดงจึงแฝงไปด้วยการเคี่ยวเข็ญและการรังสรรค์มันออกมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี และไม่ว่าผลงานสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบไหน แต่เชื่อว่าผู้ร่วมจัดแสดงทุกคน ต่างก็จะได้รับบทเรียนและทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน สำหรับการเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและโลกแห่งความเป็นจริงต่อไป

สถานที่จัแสดง

หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาจัดแสดง
17 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันจันทร์)

ธนกร แสงคำ

กาญจนาพร บุญตามช่วย

ณัฐภณ ไชยกอ

จิรวัฒน์ ตันประเสริฐ

ชัชวาล พลลา

ฐิตพัฒน์ ฉิมประเสริฐ

ฐิตานันท์ พันจันทร์ดี

ณภาภัช แก้วกำพล

เดโช เกิดเดโช

ตระกูล อินทะสิทธิ์

ธิสิทธิ์ หาญฤทธิ์

นรภัทร คำมาตร

รัชต การีรส

วรายุส จิตพรพิพัฒน์

ศรายุทธ ทองปิติ

ศศิปรียา สีหาอาจ

ศิรดา ตั้งเจริญชัยวัฒนา

ศิรสิทธิ์ เสนานุช

ศุภวัสส์ อตินันทชัย

สโรชา อินอิ่ม

สุธินันท์ ศรีธิยศ

สุรางคณา กาตาสาย

อนุชิต หมื่นโฮ้ง

อรดา ชัยเดช

Loading