การประชุมกรรมการผู้ทรงวุฒิ หอภาพถ่ายล้านนา

 

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:

Wednesday, July 27, 2016 –

09:30 to 16:00

การประชุมกรรมการผู้ทรงวุฒิ หอภาพถ่ายล้านนา ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอภาพถ่ายล้านนา….ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิต), รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์, รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์, คุณอนันต์ชัย นิมมานเหมินท์, คุณประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, คุณสุวารี วงค์กองแก้ว ที่มาร่วมประชุมฯ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานที่สูงในครั้งนี้