การนำเสนอพื้นที่ต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:
Monday, May 1, 2017 – 08:30 to Thursday, May 4, 2017 – 17:00

คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่ ในนามของเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนเมือง (ชุมชนริมคลองแม่ข่า-ลำคูไหว)” แก่นักศึกษาจากคณะและสาขาวิชาด้านสถาปัตยกรรม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ และนักศึกษาได้นำข้อมูลจากการเข้าร่วมสัมมนาและการลงพื้นที่ จัดทำเป็นสื่อสำหรับการนำเสนอ และสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์จริงในอนาคต เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่สำคัญของเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน