วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือแถวบนช่องที่ 1 ซึ่งน่าจะเขียนเรื่องราวของชาดกเรื่องรัตนะแสงเมืองชาดก โดยเขียนต่อจากจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดบนปราสาทและบริเวณกำแพงเมืองผาเงา บนปราสาทมีกษัตริย์ผู้หนึ่งประทับอยู่ เบื้องหน้ามีเหล่าเสนาอมาตย์เข้าเฝ้าอยู่ กษัตริย์สันนิษฐานว่า มีพระนามว่า “เจ้าคำเสา” เนื่องจากบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าคำเสา” ดังเหตุการณ์ในชาดกตอนหนึ่งเล่าถึงเหล่าเสนาอมาตย์พากันเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลเจ้าคำเสาว่า “ปืนใหญ่ที่กำแพงเมืองเกิดแตก ทำให้คนตายนับแสน” บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้ อ่านได้ความว่า “เสนาเค้าเมืองไหว้สาว่าปืนหลวงแตก ใส่ฅนตายเสี้ยงแสนนึ่งแล้วว่าอั้นเวียงค็พังไพด้านนึงแล” แปลได้ความว่า “ปฐมเสนากราบทูลว่าปืนใหญ่แตกถูกคนตายไปแสนคน และกําแพงเมืองก็พังไปด้านหนึ่ง” ถัดมามีอักษรล้านนาอีกชุดหนึ่ง อ่านได้ความว่า “คนต๋ายปัดตกผ่อดู้” แปลได้ความว่า “คนล้มตายดูซิ”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading