วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือ แถวล่างช่องที่ 1 เขียนเรื่องราวในชาดกเรื่องรัตนะแสงเมืองชาดก ซึ่งภาพเขียนในช่องนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนเรื่องราวต่อมาจากภาพเขียนจิตรกรรมในช่องที่ 1 แถวบน ซึ่งรายละเอียดของภาพส่วนใหญ่เสียหายไปมากหลงเหลือเพียงรายละเอียดของชุดอักษรล้านนา พอที่จะสามารถคาดเดาเรื่องราวในภาพเขียนในฝาผนังช่องนี้ได้

ภาพเขียนในช่องนี้เขียนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนปราสาทเมืองผาเงา ภายหลังจากเจ้ารัตนะแสงเมืองรบชนะเมืองผาเงา และได้อยู่ครองเมืองเพียง 2 เดือน จึงยกเมืองผาเงาคืนแก่พระเจ้าสังสาผู้เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองมาฮบ เมืองผาเงามีไจยจ๊ะนะแล้วลวดขึ้นนั่งเมืองผาเงาได้สองเดือน แล้วลวดขืนเมืองหื้อพญาสังสา อันเป๋นป้อเมีย แล้วก็กลับคืนเมือสู่เมืองผาเฮือแล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองมารบเมืองผาเงาได้รับชัยชนะ จึงขึ้นครองเมืองผาเงาได้สองเดือน ก็คืนเมืองผาเงาให้พระเจ้าสังสาผู้เป็นพ่อตา แล้วจึงกลับไปเมืองผาเรือ”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading