วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันออก แถวล่างช่องที่ 2 ในช่องนี้มีหน้าต่างขนาดเล็กอยู่กึ่งกลาง ซึ่งภาพเขียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองช่องเล็กข้างหน้าต่าง ทำให้ภาพเขียนในบริเวณนี้มีขนาดเล็ก โดยภาพเขียนทั้งสองภาพเขียนเป็นเป็นภาพบุคคล (portrait) สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาพของบุคคลที่มีความสำคัญต่อวัดเวียงต้า เช่นอาจจะเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้านใดด้านหนึ่งแก่วัด เป็นต้น 

ภาพเขียนในช่องซ้าย เขียนภาพของชายผู้หนึ่ง มีอักษรล้านนา กำกับอ่านได้ความว่า “นายน้อยสิทธิวงศ์” ส่วนภาพเขียนด้านขวา เขียนภาพหญิงสาวผู้หนึ่ง มีอักษรล้านนา กำกับอ่านได้ความว่า “อีนายสีเวย” นอกจากนี้ยังมีชุดอักษรล้านนาที่เขียนขึ้นภายหลังอีก 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรชุดแรกอ่านได้ความว่า “ปุก๊ะละผู้ใดมาเหยี้ยมรูปจะไปลูบเนอะ” แปลได้ว่า “บุคคลผู้ใดมาเที่ยวชมรูปอย่ามาลูบ” และชุดอักษรชุดที่สองเขียนด้วยดินสอ อ่านได้ความว่า “เข้ามาเมาอย่าลักของ” แปลได้ว่า “เมาเหล้าเข้ามา อย่าขโมยของ”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels