วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(พระพุทธเจ้า)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมภาพพุทธประวัติ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในทิศตะวันออกนี้มีลักษณะการเขียนเต็มผนังคล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ โดยช่างเขียนเขียนแบ่งเรื่องราวต่างๆออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพเขียนบริเวณด้านบนสุด เขียนภาพขนาดใหญ่เท่าตัวคน เป็นเรื่องราวในตอนที่พระอินทร์ดีดพิณ 3 สายให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะเพื่อเป็นหนทางสู่การตรัสรู้ ครั้นเมื่อพระสมณสิทธัตถะก่อนที่จะตรัสรู้ ทรงบำเพ็ญเพียรทุกรกิริยา แต่ก็มิสามารถบรรลุเห็นธรรมที่เเท้จริงได้ ในพุทธประวัติได้กล่าวถึงพระอินทร์มาดีดพิณ 3 สายให้ฟัง เพื่อเตือนใจให้พระสมณสิทธัตถะได้เห็นแนวทางที่ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง พิณสายแรกนั้นหย่อนเกินไป เสียงไม่ไพเราะ สายที่ 2 ก็ตึงเกินไป พอดีดก็ขาด ส่วนสายที่ 3 ระดับเสียงพอดี มีความไพเราะ เมื่อมหาบุรุษได้ยินเช่นนั้น จึงเห็นแนวทางสายกลางที่จะนำไปสู่หนทางตรัสรู้ในเวลาต่อมา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels