วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(พระพุทธเจ้า)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนนกเงือก (บริเวณเบื้องปลายพระบาทพระสิทธัตถะ) การเขียนภาพนกเงือกนี้น่าจะเปรียบได้ด้วยองคสมบัติ 2 ประการ คือ

  1. เมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจของตน ก็มีความหึงหวงดังนางนกเงือกหึงคู่ ใส่ใจไว้ในสัมมาสังวรดังโพรงด้วยสติที่ตั้งมั่น แล้วเจริญกายคตาสติ คือใจมีสติเที่ยวไปในกาย.
  2. เสพเสวิตัพพธรรม คือ ธรรมอันควรเสพ อยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ผู้เดียว โดยประสงค์จะพ้นจากสังโยชน์ 10 เมื่อหมดความยินดีในที่นั้นแล้วก็กลับมาหาหมู่ เพื่อบริหารหมู่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels