ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 21 กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_45 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่ 21 กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี ครั้นนั้นพระนางมัทรีกลับถึงอาศรมไม่พบกัณหาเเละชาลี พระนางก็ร้องเรียกหาว่า ชาลี กัณหา แม่มาถึงแล้วเหตุไฉนไยพระลูกแก้วจึงไม่มารับเล่าหลากแก่ใจ แต่ก่อนร่อนชะไรสิพร้อมเพรียงเจ้าเคยวิ่งระรี่เรียงเคียงแข่งกันมารับพระมารดา เคยแย้มสรวลสำรวจร่าระรื่นเริงรีบรับเอาขอคาน แล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีก็จะรับเอาผลไม้ แม่กัณหาก็จะอ้อนวอนไหว้จะเสวยนมผทมเหนือพระเพลา พลางเจ้าเคยฉอเลาะแม่ต่างๆตามประสาทารกเจริญใจฯ บัดนี้ลูกรักทั้งคู่ไปไหนเสียจึงมิมารับแม่เล่า ครั้นเข้าไปถามพระเวสสันดรก็ถูกตัดพ้อต่อว่าต่างๆ จนพระนางมัทรีถึงวิสัญญีภาพสลบลง พระเวสสันดรทรงปฐมพยาบาลจนพระนางมัทรีฟื้น แล้วจึงแจ้งความจริงว่าพระองค์ได้ทรงยกลูกรักชายหญิงทั้งสองมอบให้แก่ชูชกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน พระนางก็อนุโมทนาซึ่งทานนั้นด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_45
SUBJECT AGE:
ประมาณการณ์ช่วงอายุ 80 – 90 ปี
MATERIAL:
กระดาษสา
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์, ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2259 x 4500 Pixels