ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านพุ่มมาลา(คั๊วะ))

SKU: 02_29_20140504_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายพระไม่ทราบชื่อบริเวณหน้าพระประธาน ในการย้ายวัดและพระประธานไปวัดพุ่มมาลาไปก่อสร้างที่ใหม่ เนื่องจากบริเวณเดิมตั้งอยู่ริมแม่นำ้น่าน ตลิ่งถูกกัดเซาะจนเป็นอันตรายต่อวัด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
มีวัดหลายวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน จำเป็นต้องย้ายหา
สถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่เนื่องจากตลิ่งถูกกัดเซาะ
COVERAGE:
วัดพุ่มมาลา(คั๊วะ) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดพุ่มมาลา
IMAGE CODE:
02_29_20140504_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2514
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าอาวาสวัดพุ่มมาลา(ปี พ.ศ.2557)
COVERAGE:
วัดพุ่มมาลา(คั๊วะ) อ. ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
13009*9099 Pixels