ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_25_20171026_PH02_18 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 54 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ วัดพระธาตุลำปางหลวง” เป็นภาพพระเจ้าล้านทองประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑปด้านหน้ามีสัตตภัณฑ์ไม้แกะสลักตั้งอยู่ ภายในวิหารหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
 26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระเจ้าล้านทองกล่าวกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด ของเมืองลำปาง มีความศักดิ์สิทธิ์มากเจ้าหาญศรีธัตถะมหาสุรมนตรี เจ้านครลำปาง สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2039 สมัยเดียวกับพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าล้านทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัสดุสัมฤทธิ์ ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 2 คืบ ศิลปะสมัยล้านนา ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นที่รวมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองลำปางไว้หลายสิ่ง เช่น องค์พระบรมธาตุเจดีย์, พระแก้วดอนเต้า, (แต่เดิมพระแก้วมรกตก็เคย ประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้มา ก่อน),ภายในวิหารหลวง ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองและพระเจ้าทันใจ
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_25_20171026_PH02_18
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
753 × 1200
DIGITAL SIZE:
3066 × 4885