จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศใต้ 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนพุทธประวัติ เขียนภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ขนาบข้างด้วยพระสาวกซ้ายขวาข้างละ 2 องค์ ซึ่งมีความคล้ายกับภาพเขียนพระพุทธเจ้าเเละพระสาวกในฝาผนังมุขทิศเหนือ 

พระพุทธเจ้าปางมารวิชัย เป็นอิริยาบถหนึ่งของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า โดยชี้พระหัตถ์ลงสู่พื้นดิน ความหมายถึงการอยู่เหนือโลก หรือ พ้นไปจากวัฏสังขาร คำว่า “โลก” หมายถึง สัตว์ มนุษย์ เทพ พรหม ทั้งหลาย การอยู่เหนือโลก ก็คือการอยู่เหนือกิเลส หรือ พ้นไปจากโลก ก็คือพ้นไปจากวัฏสังขารนั้น ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของกิเลส เเละจะเอาชนะกิเลสได้อย่างไร 

เบื้องซ้ายเเละขวาของพระพุทธเจ้าเขียนภาพเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง 4 ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ บริเวณด้านหลังเขียนภาพทิวเขา ซึ่งน่าจะเป็นเขาพระสุเมรุ มีเหล่านกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า ในภาษาบาลีเรียกว่า “โกกิล” (อ่านว่า โกกิละ) แปลเป็นภาษาไทยว่า “นกดุเหว่า” เเละในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา มักจะเปรียบเทียบเสียงนกดุเหว่าว่ามีเสียงไพเราะดังนกการเวกในวิมานของเทพธิดา

จะเห็นได้ว่าภาพเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติในฝาผนังมุขทิศใต้นี้ มีรูปแบบการเขียนภาพที่มีความแตกต่างกันกับภาพเขียนพุทธประวัติบนฝาผนังมุขทิศเหนือ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นช่างเขียนคนละคนกัน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels