จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันตกช่วงกลาง 1.5

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมด้านบนเบื้องขวาของเทวสถาน บริเวณเสาของวิหารด้านขวาหรือฝั่งด้านเหนือของมุขทิศตะวันตก เป็นภาพของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “อันนี้เปนธาตเกดแก้วจุลามณีแล” แปลได้ว่า “นี้คือพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี” บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยังมี “ปูชนียสถาน” อีกแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ “พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี” หรือ  “พระจุฬามณีเจดีย์” พระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ หมายถึง พระเจดีย์ที่บรรจุพระจุฬา (จุกผม) และเมาลีหรือโมลี (มวยผม) ของเจ้าชายสิทธัตถะ ครั้งเมื่อทรงเสด็จมหาภิเนษกรมณ์ หรือทรงออกผนวช ทรงตัดพระจุฬา (จุกผม) พร้อมพระเมาลีหรือโมลี (มวยผม) แล้วขว้างไปในอากาศ ขณะนั้น ท้าวสักกะเทวราช หรือพระอินทร์ นำผอบแก้วมารองรับเอาไปประดิษฐานในพระเจดีย์ ในภาพจิตรกรรมพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบเจดีย์ของพม่า ด้านข้างมีเสาหงส์ห้อยตุงผ้าทั้งสองด้าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading