นิทรรศการภาพถ่าย เชียงใหม่ในอดีต ครั้งที่ 1

นิทรรศการภาพถ่าย เชียงใหม่ในอดีต CHIANG MAI IN THE PAST EP 1 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างหอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ กับคุณนเรศ บุญเที่ยง (นักสะสมภาพโบราณ) ชาวอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำภาพถ่ายต้นฉบับที่หาชมได้ยากมาร่วมจัดแสดง อาทิเช่น ภาพถ่ายประเพณีการบวชเณร (เเห่ลูกเเก้ว) ของชาวเชียงใหม่แถบอำเภอหางดง สันป่าตอง และจอมทอง ภาพถ่ายหน้าปราสาทงานศพของชาวล้านนาในอดีต รวมทั้งภาพถ่ายการเดินทางล่อง ลำน้ำเเม่ปิง ในอดีต ตลอดจนภาพถ่ายบุคคล ประเพณี วัฒนธรรมอีกมากมาย จำนวนกว่า 300 ภาพ 

หอภาพถ่ายล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการภาพถ่ายในครั้งจะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันปกป้องรักษามรดก ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสหัวเมืองเชียงใหม่

ประเพณีปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว(พิธีกรรม)

พิธีศพ(พิธีกรรม)

ประเพณีแห่ครัวทาน(พิธีกรรม)

ภาพถ่ายบุคคล