พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร”

พิธีเปิดนิทรรศการ ใน วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ