หอภาพถ่ายล้านนาผลงานวิชาการรับใช้สังคม

Researcher  :         รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Year             :        2016

Abstract       :       หอภาพถ่ายล้านนา ศูนย์แห่งการเรียนรู้ทางภาพถ่าย Chiang Mai House of Photography: Centre for Photographic Studies หอภาพถ่ายล้านนาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บภาพถ่ายโบราณและภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังของวัดต่างๆในล้านนา เพราะภายในภาพถ่ายเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่างๆอย่างมากมาย นับเป็นองค์ความรู้ที่ประเมินค่ามิได้ของล้านนา นํามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและระเบียบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธรณชนในแง่ต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดของ

Full Article      :       หอภาพถ่ายล้านนา_วิชาการรับใช้สังคม.pdf