Institut de Recherche pour le De’veloppement

วันที่จัดกิจกรรม
21 มิถุนายน 2562

เวลาจัดแสดง

15.00 – 17.00 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Loading