คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงาน ขั้นตอนการดำเนินงานของหอภาพถ่ายล้านนา