(ภาษาไทย) ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 3 ภาพกัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร 

描述

对不起,此内容只适用于ภาษาไทย

Loading