ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล)

SKU: 02_29_20140308_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพพระมหาเถระ (ไม่ทราบนาม) จะสังเกตเห็นได้ว่าห่มจีวรไหมยกดอกและที่สังฆาฏิ ปรากฏตรามงกุฎ แสดงถึงการมีสมณศักดิ์สูง อีกทั้งตาลปัตรที่วางอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นตาลปัตรที่ทำในกรุงเทพ โดยมีจุดสังเกตที่ลวดลายปักผ้าที่ในล้านนาจะไม่มีลวดลายปักผ้าแบบนี้ และฉากที่ถ่ายภาพนั้นเป็นฉากของร้านรับถ่ายภาพในกรุงเทพในช่วง รัชกาลที่ 6-7
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าที่พระภิกษุใช้ในอดีตมีหลายรูปแบบมากกว่าในปัจจุบันที่ค่อนข้างมีข้อจำกัด
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล
IMAGE CODE:
02_29_20140308_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2460-2470
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายสักก์สีห์ พลสันติกุล
COVERAGE:
บ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
13464*18467 Pixels