ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านนาเตา)

SKU: 02_29_20140509_PH06_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกหน้าปราสาทงานศพ แม่อุ้ยอุดดีไชยสลี ปี พ.ศ. 2518 จากคำบอกเล่าของเจ้าของภาพถ่ายว่า ค่าของปราสาทในพิธีศพ 700 บาท และค่าจ้างถ่ายภาพมีราคาถึง 400 บาท แสดงให้เห็นถึงความมีค่าของภาพถ่ายมากๆในสมัยนั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/05/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในอดีตจะให้ความสำคัญของภาพถ่ายเป็นอย่างสูง ถึงแม้ภาพถ่ายจะมีราคาแพง
COVERAGE:
บ้านนาเตา อ.ท่าวังผา ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านนาเตา
IMAGE CODE:
02_29_20140509_PH06_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2518
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดี ไชยช่อฟ้า
COVERAGE:
บ้านนาเตา อ.ท่าวังผา ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
5100*7013 Pixels