ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านนาเตา)

SKU: 02_29_20140509_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายที่ไว้ตั้งหน้าปราสาทพิธีศพของแม่อุ้ยอุดดี ไชยสลี ที่เสียชีวิตตอนอายุ61 ปี ชาตะ วันพุธ เดือน 3 พ.ศ. 2457มรณะ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2518
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/05/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การให้ความสำคัญของภาพถ่ายใช้งานในวาระและโอกาสต่างๆ
COVERAGE:
บ้านนาเตา อ.ท่าวังผา ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านนาเตา
IMAGE CODE:
02_29_20140509_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2518
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดี ไชยช่อฟ้า
COVERAGE:
บ้านนาเตา อ.ท่าวังผา ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 3.5”
DIGITAL SIZE:
3439*4799 Pixels