ภาพถ่ายชุดเมืองเหนือ (บุญเสริม สาตราภัย)

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ขณะตรวจราชการที่บ่อน้ำมันฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2498
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
17/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปัจจุบันบ่อน้ำมันฝางตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจการภายใต้กรมพลังงาน กระทรวงกลาโหม บ่อน้ำมันแห่งนี้ ค้นพบเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว เนื่องจากชาวบ้านพบน้ำมันลักษณะสีดำไหลซึมขึ้นมาบนผิวดินแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไร บางคนคิดว่าเป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์จึงนำมาทาร่างกายเพื่อรักษาโรคต่างๆ เมื่อความทราบถึงเจ้าหลวงเชียงใหม่จึงให้กันบ่อน้ำมันไว้เป็นของหลวง ทำให้คนทั่วไปเรียกว่าบ่อหลวงหรือบ่อเจ้าหลวง ในปีพ.ศ. 2477 กรมเชื้อเพลิงทหารบกได้เข้ามาสำรวจและการจ้างนักธรณีวิทยาชาวสวิสเซอร์แลนด์ ๒ นาย คือ Dr. Arnold Heim และ Dr. Hans Hirschi ทำการสำรวจบนผิวดินและขุด บ่อตื้นๆ แต่ก็ไม่มีผลอะไรตามมา หลังจากนั้นก็ได้มีการเข้ามาสำรวจและขุดตรวจอีกหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาอะไรมากนัก ระหว่างปีพ.ศ. 2492-2499 ได้มีหน่วยสำรวจน้ำมันฝางเข้ามาดำเนินการภายใต้กรมโลหะกิจ ขุดเจาะแหล่งน้ำมันไชยปราการ สร้างโรงกลั่นน้ำมันทดลองขนาดเล็ก ทำการกลั่นน้ำมันเป็นครั้งคราว แต่ละครั้งได้น้ำมันดิบครั้งละประมาณ 1,000 ลิตร สิ่งที่น่าสังเกตคือ การกลั่นน้ำมันในระยะนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการทำยางแอสฟัลต์ ซึ่งเป็นวัสดุในการทำถนนมากกว่าการเจาะหาน้ำมันเพราะเป็นช่วงที่รัฐบาลเร่งสร้างถนนระหว่างเมืองทั่วประเทศในปีพ.ศ. 2499 งานบ่อน้ำมันฝางได้โอนไปขึ้นกับกรมพลังงานทหาร และในปีเดียวกันนั้น Dr. Harold Hutton ผู้เชี่ยวชาญด้านปิโตรเลียมได้เข้ามาสำรวจที่บ่อน้ำมันฝางและรายงานว่า น้ำมันดิบที่อำเภอฝางมีมากพอสามารถกลั่นออกมาขายได้ และเสนอให้มีการสำรวจเพื่อตั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาด 1,000 บาเรลขึ้น วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2499 กรมพลังงานทหารได้เริ่มพัฒนาการผลิตน้ำมันที่นี่อย่างจริงจัง มีการเริ่มผลิตปิโตรเลียมขึ้นเป็นครั้งแรก และมีการสำรวจแหล่งน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ เช่น ลุ่มแอ่งเชียงราย ลุ่มแอ่งพะเยา และลุ่มแอ่งลำปาง เป็นต้น
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH04_13
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2498
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
6444*4077 Pixels