ภาพถ่ายชุดเมืองเหนือ (บุญเสริม สาตราภัย)

SKU: 02_29_20150817_PH02_10 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ซุ้มประตูโขงท่าสิงห์เป็นซุ้มประตูทางเข้าสู่เขตพุทธาวาสของวัดพระธาตุหริภุญชัยวราขวรวิหาร มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่ มีหลังคาเป็นแบบ “ซุ้มโขง” คือก่อผนังเสาทั้ง ๒ ด้านโค้งข้าหากัน ยอดหลังคาสร้างเป็นทรงปราสาทซ้อนกันหลายชั้น ซุ้มประตูนี้เชื่อว่า สร้างขี้นพร้อมการปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุหริภุญชัยในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ด้านหน้าซุ้ม ประตูมีประติมากรรมสิงห์ปูนปั้นสูงประมาณ 3 เมตร ยืนสง่าบนแท่นสูงประมาณ 1 เมตร ซึ่งสร้างชึ้น ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ประดับอยู่ทั้ง ๒ ข้าง เดิมถัดจากซุ้มประตูนี้ไปทางตะวันออก มีสะพานไม้ทอดข้ามแม่น้ำกวงไปยังวัดพระยืนจึงเรียกซุ้มประตูนี้ว่าซุ้มประตูโขงท่าสิงห์  ภาพถ่ายปี พ.ศ.2530
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH02_10
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2530
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
7710*5589 Pixels