ภาพถ่ายชุด ความอนุเคราะห์โดยอาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์

SKU: 02_29_20170606_PH02_39 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การฟ้อนรำของชาวเขาเผ่ามูเซอดำ ไม่ทราบสถานที่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
06/06/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ลาหู่ หรือ มูเซอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน เมื่อถูกรุกรานจึงอพยพเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศจีนเข้าสู่ประเทศพม่า และทางเหนือของประเทศไทย โดยเข้ามาทางอำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อำเภอฝาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเพียงส่วนน้อยที่มาจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูเซอที่รู้จักกันมาก ได้แก่ มูเซอดำ มูเซอแดง ซึ่งมีวัฒนธรรม ประเพณีที่คล้ายคลึงกัน “มูเซอ” เป็นภาษาพม่า แปลว่า นายพราน เนื่องจากมีความชำนาญในการล่าสัตว์โดยใช้หน้าไม้ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า “ลาฮู” ในกลุ่มมูเซอดำ เรียกว่า “ลาฮูนา” มูเซอแดง เรียกว่า “ลาฮูยี” ลาหู่ หรือ มูเซอ แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม ได้แก่ มูเซอดำและมูเซอแดง และกลุ่มเล็ก 2 กลุ่ม ได้แก่ มูเซอฌีหรือมูเซอกุยและมูเซอเฌเล ซึ่งการแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยเช่นนี้เป็นการแบ่งตามความแตกต่างในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาและการแต่งกาย แต่ในทางภาษาศาสตร์แล้ว ภาษามูเซอดำ มูเซอแดงและมูเซอเฌเล ใช้พูดติดต่อกันได้ยกเว้นภาษามูเซอกุยเท่านั้นที่ใช้พูดติดต่อ กับมูเซอกลุ่มอื่นไม่ได้
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_29_20170606_PH02_39
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE:
8407*11179 Pixels

Loading