ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เรือหางแมงป่องที่นำมาใช้ในแม่น้ำวัง เพราะตามปกติจะเห็นภาพหลักฐานที่นำมาใช้ที่ลำน้ำปิงเท่านั้น แต่ภาพนี้น่าจะเป็นในลำน้ำวังที่ Mr.Frank Frere ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานในการนำเรือหางแมงป่องมาใช้เดินทางในลำน้ำวัง
เรือหางแมงป่องมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เรือแม่ปะ” เป็นเรือที่ใช้รับส่งผู้โดยสารและบรรทุกสินค้าที่ใช้ขนส่งในลำน้ำทางภาคเหนือของไทย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เรือหางแมงป่องมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เรือแม่ปะ” เป็นเรือที่ใช้รับส่งผู้โดยสารและบรรทุกสินค้า ตามล้าแม่น้้าปิงในสมัยก่อน รูปร่างคล้ายเรือชะล่า แต่ใหญ่กว่า มีประทุน 2 ตอนอยู่ตรงกลางล้าเรือ และที่ท้ายเรือ ที่ได้ชื่อเรือหางแมงป่อง เนื่องจาก หางเรือมีลักาณะงอนขึ้นคล้ายหางของแมงป่อง
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH07_382
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ 2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels