ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านดอนมูล)

SKU: 02_29_20150918_PH01_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
อส. อินปั๋น วงศ์ไทย อาสาสมัครรักษาดินแดนที่บ้านห้วยม่วง ตอนทำสงครามกับคอมมิวนิสต์ที่เป็นภัยคุกคามเมืองน่านอย่างมากในช่วงนั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/09/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในอดีตเมืองน่านถูกภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์อย่างมากเนื่องจากทีชายแดนติดกับประเทศที่ถูกภัยคอมมิวนิสต์นี้คุกคามเช่นกัน
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านดอนมูล
IMAGE CODE:
02_29_20150918_PH01_06
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2512-2514
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณลําไย วงศ์ไทย
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
6” x 6”
DIGITAL SIZE:
4888*4504 Pixels

Loading