ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (วัดมหาโพธิ์)

SKU: 02_29_20140404_PH01_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หลวงปู่ศรีนวล อินทวังโส เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์ ถ่ายภาพหน้าพระประธานภายในวิหาร เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักทรงเครื่องลงรักปิดทองปางเปิดโลกสูง 2.83 เมตร ที่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของเมืองน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
วัดมหาโพธิ์ประวัติสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่พญาสุมนเทวราช เจ้าเมืองน่านได้ย้ายเมืองมาสร้างใหม่เนื่องจากเมืองเก่าน้ำท่วม เมืองใหม่ซึ่งมีคุ้มวัดพระแก้วด้วยนั้น ได้ชื่อว่า เวียงเหนือ (อยู่
ในช่วงปี พ.ศ. 2362-2397 ปัจจุบันอยู่ในเขตบ้านสถารศ-มหาโพธิ์) ต่อมาไฟใหม้วิหารในคุ้มวัดพระแก้วจนหมดเหลือเพียงพระพุทธรูปไม้แกะสลักทรงเครื่องลงรักปิดทองปางเปิดโลกสูง 2.83 เมตร ล้มอยู่หน้าฐานพระ จึงนำมาทำความสะอาดและนำไปฝากไว้ที่วัดเชียงแข็ง
แต่วัดเชียงแข็งเกรงจะถูกโจรกรรมจึงนำกลับคืนมาที่วัดมหาโพธิ์ ปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดมหาโพธ์ พระพุทธรูปยืนไม้แกะสลักลงรักปิดทองที่เหลืออยู่ในกองเถ้าถ่านองค์นี้เป็นที่นับถือของชาวน่านว่า ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งอัศจรรย์ ไม่ใหม้ไฟ
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดมหาโพธิ์
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH01_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2520-2523
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
สมหวัง ระวังยศ
COVERAGE:
วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
4116*5866 Pixels