ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านเชียงม่วน)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ในมณฑลพิธี ณ วัดพระธาตุภูศรี สถานที่ปลุกต้นศรีมหาโพธิ์ ของขวัญจากรัฐบาลอินเดียในงานฉลองกึ่งพุทธกาลในปี พ.ศ. 2500 และหลังจากเสร็จพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์แล้ว เจ้านายและพระราชวงศ์ ข้าราชการ ประชาชนชาวหลวงพระบาง กำลังถวายบูชา และสรงน้ำหน่อพระศรีมหาโพธิ์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ต้นศรีมหาโพธิ์ถือเป็นต้นไม้ประจำพุทธศาสนา เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
หลวงพระบาง
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH04_08
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2500
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณสิทธิพร พรหมมา และคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4“ x 3”
DIGITAL SIZE:
4278*2837 Pixels