วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศใต้แถวล่างช่องที่ 4 เป็นภาพจิตรกรรมแถวล่างช่องขวาสุดของจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศใต้ จิตรกรรมในช่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าแสงเมืองพร้อมเหล่าเสนาอมาตย์ ได้ไปลงเรือเล่นที่บ้านอุตคาม ในภาพช่องนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ด้วยกัน ตั้งแต่ ฝั่งขวาขวาบน อ่านได้ความว่า “อันนี้เป๋นบ้านอุตตกามตี้เจ้าแสงเมืองลงเล่นเฮือนั้นแล” แปลได้ว่า “ที่นี้คือหมู่บ้าน อุตคามที่เจ้าแสงเมืองมาเล่นเรือ” ถัดลงมาเหนือหญิงชาวจีนที่นั่งอยู่บนท่าเรือฝั่งขวามือ อ่านได้ความว่า “นางจี๋น” แปลว่า “ผู้หญิงชาวจีน” ด้านล่างบริเวณท้ายเรือลำบน อ่านได้ความว่า “เสนาเก๊าเมือง” แปลได้ว่า “เสนาใหญ่”  ด้านท้ายเรือลำล่างมีด้วยกัน 2 ชุด 1.ชุดอักษรล้านนาด้านหลังอ่านได้ว่า “ขุนนาวา” 2.ด้านหน้าชุดอักษรล้านนา เป็นคำสบถ อ่านได้ความว่า “เอาแต๊หีแม่สู” แปลได้ว่า “เอาให้จริงจังนะ” 

นอกจากนี้ยังมีจารึกอักษรล้านนาที่เขียนขึ้นภายหลัง เพื่อมิให้คนมาจับหรือลูบภาพ ที่จะทำให้ภาพนั้นเสียหายได้ บริเวณกลางภาพอ่านได้ความว่า “ใผมาเหยี้ยมรูปจะไปลูบเน้อ กันห้ามบ่อย่าว่าบ่ฟังหื้ออายุสั้นปันต๋าย ไปตังนํ้าหื้อเสืองูขบ ไปบกหื้อเสือกิ๋น หื้อเหมือนกําปากตุ๊หลวงเจ้าวัดจุ๊อันเต๊อะ” แปลได้ว่า “ใครมาเยี่ยมชมรูปอย่าลูบนะหากห้ามแล้วไม่ฟัง ให้อายุสั้นตายก่อนวัยอันควร เดินทางไปทางนํ้าให้ถูกเสือถูกงูกัดเดินทางไปทางบกให้ถูกเสือกินให้เหมือนคําพูดของเจ้าอาวาสทุกประการเถอะ”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels