วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศใต้ แถวล่างช่องที่ 3 (ด้านซ้าย) เป็นเรื่องราวในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมืองหลงป่า ต่อมาพระอินทร์เนรมิตรกายเป็นพระฤาษีบอกทาง จึงได้กลับออกมาจากป่า และมาพบหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ครั้นความทราบถึงนางสาวดี จึงได้เสด็จออกมารับเจ้ารัตนะแสงเมืองกลับพระนคร ในบริเวณนี้ มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุดประกอบด้วยชุดอักษรบริเวณมุมซ้ายด้านบน ของภาพในช่องนี้ อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่ากลับคืนมาหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่าแล้วกลับคืนมาที่บ้านนี้” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบน (กลางภาพ) อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่ามาอยู่กับนายบ้าน นายบ้านฮู้ก็ใจ๊คนเมือไหว้สานางสาวดีอันเป๋นแม่ กันฮู้แล้วก็เอาริปนมากฮับเอาวันนั้นแม่นหนี้แลสาวเหย” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่ามาอยู่กับนายบ้าน เมื่อนายบ้านรู้ก็ใช้ให้คนไปกราบทูลนางสาวดี ผู้เป็นแม่เมื่อนางได้รู้ก็ยกเอารี้พลจํานวนมากมารับเอาในวันนั้น” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณมุมบน (ด้านขวา) อ่านได้ความว่า “นายบ้านฮู้ก็ใช้คนเมื่อไหว้สา นางสาวดีอันเป็นแม่ คันฮู้แล้ว” แปลได้ว่า “นายบ้านเมื่อรู้ว่านางสาวดีมา ก็ใช้คนออกมาต้อนรับ”

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณมุมล่าง (ด้านซ้ายภายในศาลา)  อ่านได้ความว่า “นายบ้าน” ด้านหน้าศาลา อ่านได้ความว่า “นางสาวดี” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านขวา (เหนือหลังคาใต้ร่มคันขวา) อ่านได้ว่า “นางสาวดี” ใต้ร่มคันซ้าย อ่านได้ความว่า “แสงเมือง” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านล่างหน้าประตู อ่านได้ความว่า “แอ๊ะกินนม” แปลได้ว่า “หยอกล้อเล่นกับเด็กน้อยตอนดูดนมแม่” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณมุมขวา (ด้านล่าง) อ่านได้ความว่า “นี้เป๋นมารดาแลเจ้า” แปลได้ว่า “นี้คือแม่ของเจ้า (เด็กน้อย)” 

นอกจากนี้ยังมีอักษรล้านนาที่เขียนเพิ่มขึ้นในภายหลังด้วยดินสอและปากกา เป็นข้อความเตือนไม่ให้จับหรือลูบบนภาพเขียน ซึ่งอาจจะทำให้ภาพเกิดความเสียหายได้ ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณกลางภาพ (เหนือแถวกองทหาร) อ่านได้ความว่า “ผู้ใดมาเหยี้ยมจะไปหยุบเน้อ” แปลได้ว่า “ผู้ใดมาเยี่ยมชมห้ามจับ” ถัดลงมาบริเวณกลางภาพ (ด้านซ้าย) อ่านได้ความว่า “ห้ามลูบ” และมีอักษรล้านนาเขียนด้วยดินสอ  (ระหว่างพระกลดทั้งสอง) อ่านได้ความว่า “ผู้ใดมาเหยี้ยมจะไปลูบเน้อ” แปลได้ว่า “ผู้ใดมาเยี่ยมชมห้ามลูบ”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading