วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณมุมซ้ายบนของภาพช่องนี้ เขียนกำกับคำอธิบายด้วยอักษรล้านนาไว้บริเวณด้านบนของภาพทั้งหมด เพื่อให้ทราบเรื่องราวในแต่ละส่วนของภาพ 

ในภาพเขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้าแสงเมืองหลงป่า ต่อมาพระอินทร์เนรมิตรกายเป็นพระฤาษีบอกทาง จึงได้กลับออกมาจากป่า และมาพบหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในบริเวณนี้ มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ในบริเวณนี้ มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ประกอบด้วยชุดอักษรบริเวณมุมซ้ายด้านบน ของภาพในช่องนี้ อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่ากลับคืนมาหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่าแล้วกลับคืนมาที่บ้านนี้” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบน (กลางภาพ) อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่ามาอยู่กับนายบ้าน นายบ้านฮู้ก็ใจ๊คนเมือไหว้สานางสาวดีอันเป๋นแม่ กันฮู้แล้วก็เอาริปนมากฮับเอาวันนั้นแม่นหนี้แลสาวเหย” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองไปหลงป่ามาอยู่กับนายบ้าน เมื่อนายบ้านรู้ก็ใช้ให้คนไปกราบทูลนางสาวดี ผู้เป็นแม่เมื่อนางได้รู้ก็ยกเอารี้พลจํานวนมากมารับเอาในวันนั้น” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณมุมบน (ด้านขวา) อ่านได้ความว่า “นายบ้านฮู้ก็ใช้คนเมื่อไหว้สา นางสาวดีอันเป็นแม่ คันฮู้แล้ว” แปลได้ว่า “นายบ้านเมื่อรู้ว่านางสาวดีมา ก็ใช้คนออกมาต้อนรับ”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels