วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือ แถวล่างช่องที่ 2 เขียนเรื่องราวในชาดกเรื่อง รัตนะเเสงเมืองชาดก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางแมนเหลา เนื้อเรื่องในตอนนี้มีด้วยกัน 2 เหตุการ์ ประกอบด้วย เหตุการณ์แรกเกิดที่บริเวณฝั่งซ้ายมือของปราสาท เป็นเหตุการ์ที่นกแขกเต้านำราชสาส์นจากเจ้ารัตนะแสงเมืองมาหานางแมนเหลา บริเวณนี้ (ฝั่งซ้ายด้านบนของปราสาท) มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “อันนี้แม่นผาสาทนางแมนเหลา ตี้เจ้าแสงเมืองใจ๊นกแขกเต้าเอาราจ๊ะสารไปหานั้นแล” แปลได้ว่า “ที่เเห่งนี้คือปราสาทของนางแมนเหลา ที่เจ้าแสงเมืองให้นกแขกเต้านําเอาราชสาส์นไปหา” ส่วนเหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นบริเวณฝั่งขวามือของภาพเขียนในช่องนี้ เป็นตอนที่พระเจ้าสังสา พระราชบิดาของนางแมนเหลา พานางแมนเหลาหลบลี้ออกไปยังพื้นที่ชนบทของเมืองในช่วงที่เจ้าแสงเมืองออกไปรบ บริเวณด้านบนของที่พัก มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พญาสังสาปาเอานางแมนเหลามาลี้อยู่บ้านนอกยามเมื่อเจ้าแสงเมืองไปยทธ-ก๋รรม (ยุทธ-ก๋รรม) วันนั้นแม่นหนี้แล” แปลได้ความว่า “พระเจ้าสังสาพานางแมนเหลามาหลบลี้ในพื้นที่ชนบท ในคราวที่เจ้าแสงเมืองไปออกรบ” นอกจากนี้ยังมีชุดคำอธิบายที่เขียนแบบภาษาภาคกลาง อธิบายชื่อของหญิงสาว ซึ่งน่าจะเป็นหญิงสาวทางภาคกลาง โดยเขียนชื่อกำกับไว้ อ่านได้ความว่า “นางผอก นางถิน นางแจ่ม” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกที่ภาพเขียนจิตรกรรมในยุคนั้น นำเอาภาษาไทยภาคกลาง มาเขียนจารึกไว้ (หรืออาจจะเขียนขึ้นเพิ่มในยุคหลัง) นอกจากนี้ยังพบคำเขียนด้วยดินสอเป็นภาษาล้านนาหลายแห่ง มีทั้งตัวเขียนที่เป็นชุดข้อความยาวและข้อความสั้น ซึ่งน่าจะเป็นชุดข้อความที่เขียนขึ้นเพิ่มภายหลัง เพื่อเป็นการเตือนมิให้คนมาจับ ลูบ หรือขีดเขียนบนภาพเขียนบนฝาผนัง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels