วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันออก แถวล่างช่องที่ 3 ภาพเขียนในช่องนี้มีลักษณะเหมือนกับภาพในแถวล่างช่องที่ 2 เขียนภาพภาพบุคคล (portrait) ที่น่าจะเป็นภาพของบุคคลที่มีความสำคัญต่อวัดเวียงต้า เช่นอาจจะเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้านใดด้านหนึ่งแก่วัด ประกอบด้วย ภาพเขียนด้านซ้าย เขียนภาพเด็กชาวจีน ในมือถือลูกทับทิมอยู่ บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอ่านได้ความว่า “เจ๊กน้อยได้หมากก๊อแกง” แปลได้ว่า “เด็กชาวจีนได้ลูกทับทิม”  

ส่วนภาพเขียนด้านขวา เขียนภาพนักบวช (ผู้ทรงศีล) หรือคนในล้านนาเรียกว่า “ปู่จ๋าน”บริเวณนี้ (ด้านบน) มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ป้อเฒ่าแสนภิรมย์มาจํ๋าศีล” แปลได้ว่า “พ่อเฒ่าแสนภิรมย์มาจําศีล” ถัดมาด้านล่าง อ่านได้ความว่า “ต๋าขาว ผมหน้าล้าน” แปลได้ว่า “ดวงตาสีขาว ผมหน้าล้าน”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading