วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมทิศตะวันตกช่องที่ 3 แถวล่าง แบ่งออกเป็น 2 ภาพย่อย คือ บริเวณด้านซ้ายและขวาของช่องหน้าต่าง ในภาษาล้านนาเรียกว่า “ป่อง” ซึ่งเสียหายไปค่อนข้างมาก จึงมีรายละเอียดของภาพที่ไม่ชัดเจน โดยสามารถให้รายละเอียดของภาพพอสังเขปดังนี้ ภาพเขียนย่อยในช่องเล็ก (ซ้ายมือ) เขียนเล่าเรื่องราวในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมือง ส่งนายทหารมียศเป็นขุนหมื่น ไปรบเมืองผาเงา แต่ก็พ่ายกลับมา 

ส่วนภาพเขียนย่อยในช่องเล็ก (ขวามือ) เเขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดบริเวณบ้านของนางสีเปา ซึ่งปั่นด้าย แล้วเครื่องปั่นด้ายเกิดติดขัด

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading