วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 2) 2.2.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งขวาค่อนมาทางกลางภาพเป็นกัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพรากรุ่งเช้าเมื่อนางมัทรีเข้าป่าหาอาหารแล้วชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมาร พระเวสสันดรหลั่งทักษิโณทกยกให้ และกำหนดว่าผู้ที่จะไถ่ให้ชาลีพ้นจากความเป็นทาสของชูชกจะต้องมอบทองคำให้พราหมณ์เฒ่าหนึ่งพัน ส่วนผู้ที่จะไถ่กัณหาจะต้องมอบช้างม้าและข้าทาสบริวารอย่างละร้อยให้ชูชก พระเวสสันดรประทับในปราสาทที่เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะพม่า เครื่องทรงของพระเวสสันดรเป็นแบบเครื่องทรงแบบกษัตริย์พม่าเช่นกัน ส่วนการแต่งกายของกัณหาและชาลีน่าจะเป็นรูปแบบของเด็กๆชาวแม่แจ่มคือชาลีนุ่งผ้าต้อยหรือโจงกระเบน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_62
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
95.47 x 83.63 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.