วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1.10

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กลางล่างของภาพจิตรกรรม เป็นตอนที่พระสัมมาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปเทศน์โปรดพระราชบิดา ณ กรุงกบิลพัสตุ์ เหล่าภิกษุสงฆ์ขีณาสพจำนวน 20,000 รูป เหล่าพระประยูรญาติทั้งหลายมีความปีติยินดีจึงอัญเชิญให้เสด็จเข้าประทับ ณ นิโครธารามมหาวิหาร ที่บรรดาศากยราชร่วมกันสร้างถวาย แต่ในครั้งนั้นเหล่าพระประยูรญาติต่างเกิดมานะทิฏฐิ เห็นว่าพระบรมศาสดามีวัยอ่อนกว่ามิบังควรที่พวกตนจะทำความเคารพ จึงให้เหล่าขันตติยราชกุมารที่มีอายุเยาว์ออกมานั่งข้างหน้าเพื่อถวายบังคม ครั้นพระบรมศาสดาทราบว่าเหล่าพระประยูรญาติที่ประทับอยู่ด้านหลังนั้นมีมานะทิฏฐิเกรงว่าจะต้องอภิวาทพระองค์ซึ่งมีวัยอ่อนกว่า ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ต้องการจะทรมานเหล่าพระประยูรญาติให้คลายทิฏฐิ จึงแสดงพุทธปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศ ประหนึ่งว่าละอองธุลีพระบาทได้หล่นลงสู่เศียรเกล้าของเหล่าประยูรญาติทั้งหลาย พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาทรงเห็นปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ จึงประนมหัตถ์ถวายมนัสการแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาค แต่กาลก่อนเมื่อพระองค์ประสูติวันแรก หม่อมฉันให้พี่เลี้ยงนำมา เพื่อนมัสการกาลเทวิลดาบส พระองค์ได้ทรงแสดงปาฏิหาริย์ขึ้นไปสถิตอยู่บนชฎาของดาบส หม่อมฉันได้ถวายอภิวาทเป็นปฐม ครั้นถึงงานพระราชพิธีวัปปมงคลแรกนาขวัญ พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นหว้าร่มไม้หว้านั้นก็มีได้ชายเลื่อนขยับไปตามแนวดวงตะวันแม้เป็นเวลาบ่าย หม่อมฉันได้ถวายมนัสการเป็นเคารพที่สอง และครั้งนี้เป็นคำรบสามที่หม่อมฉันถวายอัญชลีนมัสการ” จิตรกรรมในส่วนนี้ลบเลือนค่อนข้างมากจึงไม่สามารถเห็นรายละเอียดอื่นๆได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_16
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
72.39 x 71.19 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.